Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Mộc Bản - Cảnh Sách Ngày Trai

I. Buổi Sáng 1. Mộc bản: Khi đọc mà gặp dấu "o" thì nên nghỉ lấy hơi. Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) Dương cốc minh tương khải Man man hắc địa khai Xúc tâm trần cạnh khởi Huyễn mục sắc tranh bài Xú xác hưu tham bão Mai đầu tảo nguyện đài Ân cần chuyên lục niệm Thứ đắc khế phương lai Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần )

Xem thêm: Mộc bản - cảnh sách (ngày thường)

$12.    Tịnh nghiệp đường cảnh sách:

Cổ đức vân: Dục tu tịnh độ, tu thanh tam nghiệp. Tam nghiệp ký khiết, tịnh độ khả thành. Tam nghiệp bất thuần, Tịnh độ vô nhân. o Cố ư, nhị lục thời trung cần sách thân, khẩu, ý nghiệp.o Thân cần tắc tọa thiền lễ bái. Khẩu cần tắc phúng tụng mặc ngôn. Ý cần tắc tịnh niệm tương kế. o Như thị trú dạ lục thời tố khứ, tức tịnh độ hiện tiền, tam muội khả biện hỹ! o  Lục thời chi ngoại, bất đắc ngôn đàm tiếp đối, vãng lai tương khán, dĩ phế tịnh nghiệp công phu. o Như hữu vi thử quy ước giả, đường chủ cử phạt. Tam gián bất tòng giả, nhiêu tha xuất đường, đông khứ, tây khứ. o

3. Lão đường cảnh sách:

Phật ngôn: "Nhân mệnh vô thường, xúc ư hô hấp" O thiếu niên diệc nhĩ, hà huống lão hồ? Ngã kim ân cần, lai tương cảnh sách. O Duy nguyện Đại đức, vật dĩ nhân vi nhi khinh kỳ ngữ. O Đương quán thử nhân, mục ám, nhĩ lung, phát bạch, diện sứu, bối khu, yêu khúc, cốt thống, cân loan, bộ lý long chung, tinh thân hôn tắc. O Thí chư tịch dương tây chiếu, quang cảnh vô đa, suy thảo nghinh thu, điêu linh khoảnh khắc.O Cố tri thử thân bất cửu, tất phó tử môn. Tiền lộ mang mang, tất kính hà vãng. O Đại đức, thành như kỷ sự dĩ biện, phi ngu sở tri. Kỳ hoặc vị nhiên, khả bất mãnh tỉnh vô thường, chiến căng dịch lệ. O Đế tư tịnh độ, quyết chí vãng sinh, phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật.O

Bài cảnh sách lão đường (nghĩa)

Lời Đức Thế Tôn dạy rằng: “Mệnh con người ta chẳng thường, ví như bóng đèn mây nổi, lửa chớp chiêm bao, chợt về cõi âm ty tới khi tắt hơi thoi thóp”.OVí đương thủa sức dài vai rộng, má phấn môi son, tơ mành mành mà bỏ cách cõi trần, cũng chan chan thấy vậy. O Phương chi lúc tuổi già mệnh yếu, làm sao cho trốn khỏi vậy ôi! O Thầy Thượng tọa khắn đáu trong lòng, vậy đem để làm lời khuyên nhủ. O Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh rẻ thủa nhời. O Xin ai ai xem lấy thân này, tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc, da nhăn, O lưng gù, sườn vạy, gân chuyển, sương đau , bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. O Ví như non đoài bóng xế, còn sáng là bao, ngon cỏ tới mùa thu, dầu dầu héo hắt. O Vì vậy biết thân này là hư dối, cửa tử môn đã hé cánh đợi chờ, bước chân ra mờ mịt chốn hôn cù, đường trước ấy biết qua đâu chăng nhẽ. O Xin bạch trong đại chúng! Thực như mệnh con người ta đã tỏ, chẳng phải rằng ai dám ngỏ hay. O Những ai ai chưa biết nguồn cơn, nỗi lão bệnh tử sinh là thế thế. O Há chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành cơn nhất đán nữa lấy gì mà trông cậy. O Nọ quỷ vô thường nhâng nháo, kìa ma dịch lệ hăm hăm, người trần thế ai mà chẳng tham sinh uý tử. O Sao bằng tu tịnh độ pháp môn, xin cùng nhau niệm Phật tu hành, khi lâm chung thác chất liên đài, về tịnh độ theo đòi Đức Phật.O

4. Chúng thức cảnh sách:

Phù vi chức sự giả, bản thị phụ dực tùng lâm, cúng dàng Phật, Pháp, Tăng bảo, thành biện sở tu, tự lợi, lợi tha chi vụ. Cố tu tận tâm kiệt lực. O Do khủng tâm chi bất tận, lực chi vị kiệt, hà khả yếm phiền, thác sự thâu an, chí hữu sở thất, bỉ thử bất bị. O Nhiên cung tha tức thị cung kỷ, các các  thành biện sự nghiệp.O Sở dĩ ban sài, vận thủy, vô phi thị đạo, tác dụng duy tại đương nhân, khởi khả hân thử yếm bỉ, đạn lao tự dật. O Hồ bất kiến: Tào Khê phụ thung, Tuyết Phong ty phạn, Quy Sơn điển thực. O Kính Sơn tẩy trù, Bách Trượng bất tác bất thực, Thọ Xương chung thân lực canh, câu hữu bảng dạng, tất thành truyền đăng chư Tổ. O Do tư quan chi, chấp lao phục dịch, thù phi phận ngoại sự dã. O Hiện tiền cộng trụ, như thị đại chúng nhi thường trụ, các chức sự mỗi mỗi khuyết nhân. O Hữu lực giả tức nghi đĩnh thân hướng tiền, hề đương thoái xúc tư an? O Trừ kỳ bất nhạo vi Phật vi Tổ giả, ngô mạt như chi hà dã dĩ hĩ.O

 

II. Buổi Chiều

$1.    Mộc bản:

               Nam mô A Di Đà Phật (3 lần )

Cảnh tống tang du mộ

Tây sơn nhật dĩ trầm

Quang âm nan cửu trú

Lão bệnh dị tương xâm

Tử chí thuỳ năng luyến

Kỳ lai thục khả khâm

Chư nhân tu trược nhãn

Hôn tán vật quán tâm

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

2. Thảo đường thượng truy tố cảnh sách:

Thế giới không hoa, nhân thân mộng huyễn. Nhất thiết chư pháp, tất thuộc vô thường, vô khả thị hỗ. O Nhược bất tu hành, tắc tùy kỳ huyễn cảnh, phiêu lưu trường kiếp, vô hữu phản kỳ. O Thị cố, Như Lai mẫn thử, xuất hiện ư thế, dĩ pháp giáo chi. Linh kỳ tức phiền não hoả, kiệt ái dục lưu, xử niết bàn thành, thoát sinh tử xác. O Nhiên tu hành, kính lộ phi nhất. yếu nhi ngôn chi hữu tam. O Viết: Xam thiền, Niệm Phật, Tu quán. Thuyền bản vô ngôn, phi túc cụ linh căn, đa đoạ kỳ đồ, mạt kiếp dong lưu, thành nan ngộ nhập. O Quán tâm vi tế, như vô bát nhã chi tuệ, hãn năng giai chứng. O Duy hữu Niệm Phật nhất môn, tối vi tiệp kính. Tự cổ chí kim, ngu trí đồng tu, nam nữ cộng thú, vạn vô nhất thất, như Tứ Liệu giản sở minh: O chỉ yếu tự biện khẳng tâm, vật nghi tự chi bất đắc. O Đãn tâm tâm bất vong, lục tự hồng danh, mục quan, nhĩ thính, lịch lịch phân minh. Xảo bất phân minh, phi hôn trầm tức toán loạn. O Tốc nghi phát khởi tinh tiến, tục tiền tịnh niệm, quang âm bất khí, tự nhiên tịnh niệm tương kế. O Túng vị tương kế, Nhi tâm tâm Tịnh Độ, niệm niệm Di Đà, tức thốn bộ bất di, hiện xử Cực Lạc. O Hựu hà đãi thân hậu, thần quy an dưỡng, hữu tư thắng lợi. Khả bất nỗ lực, hướng tiền. O Tương thử sinh, lão, bệnh, tử sổ thập niên chi huyễn chất, hoán đắc Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Vô Lượng Thọ chi pháp thân, ninh bất khoái tai, ninh bất khoái tai! O

Tụng viết: O

Tam giới do hoả trạch

Bát đức bản thanh lương

Dục ly kham nhẫn độ

Thê tâm an dưỡng hương O

Lục tự như luân chuyển

Tịnh niệm tự tương tương

Di Đà phi biệt hữu

Trí nhân đương tự cường O

Bát vạn tứ thiên tướng

Bất ly ngã tâm vương

Hà lao tái án chỉ

Phương vi Cực Lạc bang.O

3. Bệnh đường cảnh sách:

Phật ngôn: "Nhân mệnh vô thường, xúc ư hô hấp" O Bình nhân diệc nhĩ, hà huống bệnh hồ? Ngã kim ân cần, lai tương cảnh sách. O Duy nguyện Đại đức, vật dĩ nhân vi nhi khinh kỳ ngữ. Đương quán thử thân:O  Tứ đại bất điều, bách hài dục tán, ẩm thực tiệm giảm, y dược vô linh, tiêu lợi sàng phu, thân ngâm chẩm tịch. O  Thí chi ngư du phủ nội, thúc hốt tiệu mi, đăng tại phong tiền, sát na tức diệt. O Cố tri thử thân bất cửu, tất phó tử môn. Tiền lộ mang mang, tất kính hà vãng. O Đại đức! thành như kỷ sự dĩ biện, phi ngu sở tri. Kỳ hoặc vị nhiên, khả bất mãnh tỉnh vô thường, chiến căng dịch lệ. O Đế tư tịnh độ, quyết chí vãng sinh, phóng hạ vạn duyên nhất tâm niệm Phật.O

Bài cảnh sách bệnh đường (nghĩa)

Nhời Đức Phật dạy rằng: “Mệnh con người ta chẳng thường ví như trời xuân tuyết sớm, miệng giếng mối dây”.OCái vô thường có hẹn với ai đâu, thấm thoắt đổi dời tới khi hơi tắt nghỉ. O Kìa kìa những tóc xanh ngặt ngặt, da đỏ hây hây, duỗi hai tay xếp gánh giang sơn cũng thường thấy vậy. O Phương chi nữa hoa dầu nắng hạ, lá điểm sương đông, bệnh yếu lư khư đã vậy, lại sức nào trốn khỏi vậy ôi! O Thầy Thượng tọa khăn khắn một  lòng, đem lời trước lại cùng khuyên nhủ. O Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh bỏ nhời này. O Hãy nhìn xem thân ai, thân ấy, cái túi da bốn ngả muốn tan tành, cốt cách nọ trăm chiều hầu xơ xác. O Mùi ăn uống không gì vừa miệng, nỗi thuốc thang nào thấy ai hay, ê trệ dầm dìa, sớm tối mặc chiếu giường nâng giấc, thở than rên rỉ đêm ngày cùng chăn gối ủ ê. O Khác nào như cá chơi trong vạc, thịt xương hoà tính nước pha phôi, ngọn đèn tàn hướng trước cơn giông, cảnh tượng duỗi lưng trời thấp thoáng. O Vậy cho biết thân này là khách, cảnh nhân gian làm quán trú chân, cửa âm ty trước ngõ đợi chờ, đường mờ mịt biết hẳn về đâu đó. O Bạch mọi bậc Đại đức! Thực như mệnh con người ta đã rõ, chẳng phải rằng ai dám ngỏ hay. O Những ai ai chưa biết nguồn cơn, nỗi lão bệnh tử sinh là thế thế. O Há chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành, cơn nhất đán nữa lấy gì mà trông cậy. O Quỷ vô thường tranh đua trộm cướp, huyễn thân này ắt phải lấy không, sao chẳng lo tìm trước công phu, nghĩ ngợi siêng cần trông lên cõi tịnh. O Ao thất bảo sen bày năm sắc, gác trùng lâu ngọc lát bốn bề, bảy hàng cửa võng câu lơn, chen bày lẫn hàng hàng cây ngọc.O Đức Di Đà nguyện mong tiếp dẫn, người hành nhân quyết chí sinh sang, thảnh thơi rũ bỏ mọi duyên trần, xin cùng nhau dốc một lòng niệm Phật.O

(Vào mõ niệm Phật)

(Niệm Phật, hồi hướng... tương tự như trong cảnh sách buổi chiều ngày thường)