Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Mộc Bản - Cảnh Sách

I . MỘC BẢN – CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG (NGÀY THƯỜNG) 1. Mộc bản: Nam mô A Di Đà Phật. (3 lần) Vầng ô sắp hé phương đông Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi Tự tâm xúc cảnh đổi dời Muôn màu ngàn sắc mắt người choáng đi Xác phàm đắm chấp làm chi Cất đầu tỉnh dậy tu trì hôm mai Chuyên cần sáu niệm không sai Sao cho công quả tương lai tròn đầy. Kính lễ Đức Thường tinh tiến Bồ -Tát Ma-ha-tát. (3 lần)

Xem thêm: Bài mộc bản - cảnh sách (ngày trai)

2. Bài cảnh sách:

Trước khi đọc bài cảnh sách, chắp tay bạch: "A Di Đà Phật, bạch Hoà thượng chư Tăng bố thí cho con tuyên cảnh sách, thỉnh Hoà thượng chư Tăng niệm Phật". Phàm đọc cảnh sách này thì tuỳ theo người có hơi dài, ngắn. Người hơi dài thì đọc liền bốn câu, người hơi ngắn thì đọc hai câu rồi nghỉ lấy hơi. Tốt nhất là đọc bốn câu liền theo như chấm câu:

Bài cảnh sách trong nhà tịnh nghiệp,

Tuân lời vàng cổ triết Thiền tông,

Muốn tu Tịnh độ thành công,

Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu.

Thân khẩu ý trước sau tinh khiết,

Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên,

Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên,

Vãng sinh Tịnh độ nhân duyên lu mờ.

Ngày đến phải sáu thời tinh tiến,

Ý miệng thân ba nghiệp cần chuyên,

Thân cần lễ bái tọa thiền,

Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời.

Ý cần chuyên không rời tịnh niệm,

Ðêm và ngày kế tiếp không ngơi,

Mới hay Tịnh độ hiện thời,

Rõ ràng tam muội sáng ngời tự tâm.

Ngoài sáu thời chuyên tâm tu tập,

Không chuyện trò đón tiếp vãng lai,

Nếu còn giao thiệp bề ngoài,

Chỉ e tịnh nghiệp phí hoài công phu.

Quy ước ấy ai dù không giữ,

Ngôi chủ đường xét cử phạt ngay,

Ba lần can gián cố chây,

Thời mời ra khỏi nhà này không dung.

(Vào mõ niệm Phật)

A-Di-Đà Phật thân kim sắc, 
                         Tướng hảo Quang Minh vô đẳng luân, 
                         Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di, 
                         Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 
                         Quang trung hóa Phật vô-số ức, 
                         Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, 
                         Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 
                         Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 
        Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đà Phật (3 lần). 
        Nam-mô A-Di-Đà Phật. (3 tràng) 
        Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (10 lần) 
        Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 lần) 
        Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (10 lần) 
        Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (10 lần)

 

(Chuyển mõ hồi hướng)

Đệ tử chúng đẳng nhất tâm quy mệnh Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật, nguyện dĩ tịnh quang, chiếu ngã từ thệ, tiếp ngã, ngã kim chính niệm, xưng Như Lai danh, vị bồ đề đạo, cầu sinh tịnh độ. Phật tích bản thệ: "nhược hữu chúng sinh, dục sinh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, nãi chí thập niệm, nhược bất sinh giả, bất thủ chính giác". Dĩ thử niệm Phật nhân duyên, đắc nhập Như Lai, đại thệ hải trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn tăng trưởng, nhược lâm dục mệnh chung, dự tri thời chí, thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, diệc bất điên đảo, như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghinh tiếp ngã, ư nhất niệm khoảnh, sinh Cực Lạc quốc, hoa khai kiến Phật, tức văn Phật thừa, đốn khai Phật tuệ, quảng độ chúng sinh mãn bồ đề nguyện, quảng độ chúng sinh mãn bồ đề nguyện:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.

Tự quy y Tăng, đương nguyện chung sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

HOÀ NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện dĩ thử công đức

Phả cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo

(Dịch nghĩa: Đệ tử chúng con, một lòng quy mệnh, Phật A Di Đà, ở nơi thế giới, Tây phương cực lạc. Xin đem ánh tịnh, soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi, mà nhiếp thụ con. Nay con chính niệm, xưng hiệu Như Lai, vì đạo bồ đề, cầu sinh Tịnh độ. Xưa Phật lập thệ: "Nếu chúng sinh nào, muốn sinh nước ta, hết lòng tin ưa, xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm. Nhưng không được sinh, ta không thành Phật". Nay con nguyện nương, nhân duyên niệm Phật, được vào biển thệ, của đức Như Lai, nhờ sức từ tôn, mọi tội tiêu diệt, tăng trưởng thiện căn. Đến khi mệnh chung, biết trước thời khắc, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thuyền định. Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng, đến tiếp dẫn con, chỉ trong một niệm, sinh về cực lạc. Hoa nở thấy Phật, nghe ngay Phật thừa, mở toang Phật tuệ, khắp độ chúng sinh, mãn Bồ đề nguyện, khắp độ chúng sinh, mãn Bồ đề nguyện.

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu rõ đạo lớn phát tâm vô thượng.

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tụê như biển

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, hoà hợp đại chúng, hết thảy không ngại

Lạy chư thánh hiền

Nguyện đem công đức này, hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.

3. Bài cảnh sách phân công:

Ðây bài cảnh sách phân công,

Ðảm đang chức sự trong tùng lâm ta,

Cúng dàng Phật Pháp Tăng già,

Làm trong nhiệm vụ lợi ta lợi người.

Nên chẳng quản hao hơi nhọc sức,

Cố gắng làm công đức vẹn Tuyền,

Nhẽ đâu ngại khó ngại phiền,

Mượn điều lẫn tránh ngồi yên sao đành!

Lỡ ra khuyết điểm phát sinh,

Công việc chung cũng trở thành dở dang.

Nên suy xét đảm đang nghiêm túc,

Phục vụ người tức phục vụ mình,

Chăm lo củi nước hoàn thành,

Cũng là đường lối tu hành cần chuyên.

Giúp ta giác ngộ cơ thiền,

So đo hơn thiệt não phiền càng tăng.

Tổ Tào Khê siêng năng giã gạo,

Tổ Tuyết Phong tần tảo làm cơm,

Qui Sơn bếp núc chăm nom,

Kính Sơn quét tước thường làm vệ sinh,

Tổ Bách Trượng thanh minh trong chúng,

Ngày không làm thời cũng không ăn,

Thọ Xương cày cấy chung thân,

Ðều là những bậc vĩ nhân cửa Thiền.

Gương xưa mãi mãi còn truyền,

Cần lao phục vụ lực điền tận tâm.

Nay đại chúng tùng lâm cộng trụ

Chức vụ thường thiếu sự gắng công,

Ai đủ sức nên xung phong,

Rụt rè khoáng phế việc chung sao đành,

Có công Phật Tổ mới thành,

Không thời biển khổ lênh đênh đời đời.

 

II. MỘC BẢN – CẢNH SÁCH BUỔI CHIỀU

(NGÀY THƯỜNG)

 

$11.    Mộc bản

 Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần )

Bóng chiều đã xế ngàn dâu

Mặt trời thấp thoáng gác đầu non tây

Thời giờ thấm thoát mau thay

Cái già cái bệnh theo ngay bên mình

Chẳng ai có thuốc trường sinh

Hằng ngày cái chết vẫn rình bên ta

Hôn trầm tán loạn tránh xa

Mọi người tỉnh giác để mà tiến tu.

Kính lễ đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

$12.    Bài cảnh sách thảo đường:

Bài cảnh sách Thảo Ðường phúng tụng,

Xin bạch cùng thất chúng Thiền gia,

Thế giới nào khác không hoa,

Thân người huyễn hóa như là chiêm bao.

Mọi sự vật trước sau đều thế,

Là vô thường không thể cậy trông,

Nhân tu nếu chẳng sớm trồng,

Thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi.

Cũng vì vậy Như Lai thương xót,

Hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên,

Khiến cho tắt lửa não phiền,

Cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê.

Hết sinh tử xa lìa khổ não,

Chứng Niết bàn vui đạo nhiệm mầu,

Phép tu giải thoát có nhiều,

Tóm tắt chỉ có ba điều như sau :

Sam thiền tu quán làm đầu,

Với môn niệm Phật để cầu vãng sinh,

Phép Sam thiền không thành không lập,

Phải tự mình khế hợp chân như,

Túc căn nếu chẳng  trồng sâu,

Ðường đi lắm ngả dễ hầu tới nơi,

Huống đời mạt pháp lòng người,

Kém phần phúc tuệ chây lười ngả nghiêng.

Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm,

Xét cho cùng tâm niệm sát na,

Hữu vô hai chữ đều xa,

Nếu không trí tuệ khó mà thành công.

Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất,

Thực rõ ràng đường tắt không hai,

Kể từ cổ vãng kim lai,

Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành.

Tứ liệu giản rành rành kể rõ,

Tu môn nào dễ khó phân minh,

Cốt sao chuyên nhất cho tinh,

Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa

Ðem sáu chữ Di Ðà ấn tượng,

Tâm tưởng đều không vướng tạp duyên,

Tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn,

Rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta.

Ví phút chốc lơ là tản mạn,

Thời hôn trầm tán loạn hiện ngay,

Phát tâm tinh tiến cho dày,

Nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi.

Dầu tịnh niệm còn chưa kế tiếp,

Cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên,

Tâm tâm Tịnh độ tưởng liền,

Dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Ðà.

Thời hiện tại không xa gang tấc,

Ngay chốn này Cực lạc rồi đây,

Không cần đợi đến sau này,

Thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao.

Ðược thắng lợi dồi dào đến thế,

Há lại không quyết chí tu trì,

Ðem thân giả tạm thuý nguy,

Sinh già bệnh chết thọ kỳ bấp bênh,

Mà đổi lấy thân vô lượng thọ,

Là pháp thân không có động dao,

Vui này há chẳng vui sao,

Vãng sinh Cực Lạc vui nào còn hơn.

          Tụng rằng :

Trong ba cõi lửa phiền nóng bức,

Nước tám dòng công đức thanh lương,

Muốn xa cõi uế vô thường,

Ðem thân an trụ Lạc bang quê nhà.

Thời sáu chữ Di Ðà kế niệm,

Như bánh xe liên tiếp quay hoài,

Di Ðà Phật chẳng riêng ai,

Chí nhân ngày tháng hôm mai tự cường.

Kìa tám vạn bốn ngàn hảo tướng,

Vốn không ngoài tâm tưởng người ta,

Há phiền đức Phật Thích Ca,

                               Ấn chân biến cõi Sa Bà trang nghiêm.

(Vào mõ niệm Phật)

A-Di-Đà Phật thân kim sắc, 

                         Tướng hảo Quang minh vô đẳng luân, 
                         Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di, 
                         Hám mục trừng thanh tứ đại hải, 
                         Quang trung hóa Phật vô-số ức, 
                         Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên, 
                         Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, 
                         Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 
        Nam-mô Tây-phương Cực-Lạc thế-giới, đại-từ, đại-bi A-Di-Đà Phật (3 lần).
        Nam-mô A-Di-Đà Phật. (3 tràng) 
        Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát (10 lần) 
        Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát (10 lần) 
        Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát. (10 lần) 
        Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-Tát. (10 lần) 

(Chuyển mõ hồi hướng)

Niệm Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng. Phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, Thập phương tam thế nhất thiết Phật, chư tôn Bồ tát Ma ha tát, Ma ha bát nhã ba la Mật. Tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn, bát nạn tam đồ cộng nhập Tỳ lư Tính hải.

Nam mô sa bà thế giới, Tam giới Đại sư, Tứ sinh từ phụ, Nhân thiên giáo chủ, Thiên bách ức hoá thân, bản sư Hoà thượng Thích Ca Mâu Ni Phật  (3 lần).

Tự quy y Phật  đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm 。 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải 。 
             Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lí đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng 
                           Nguyện dĩ thử công đức 

              Phả cập ư nhất thiết 

              Ngã đẳng dữ chúng sinh 

              Giai cộng thành Phật đạo