Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu

Ngày mùng 8 tháng 2 năm Quý Tỵ tức ngày 19 tháng 3 năm 2013, Chùa Thanh Hà – 34- Bến Ngự - F. Trường Thi- Tp. Thanh Hóa –Thanh Hóa, đã tổ chức lễ tạ Đàn Dược Sư Thất Châu.    

 

Ngay từ 7 giờ sáng đông đảo quý Phật tử đã vân tập về chùa Thanh Hà để cùng chư Tăng tại bổn tự dưới sự chứng minh và chủ lễ của ĐĐ. Thích Tâm Đức  - Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa – Trụ Trì chùa Thanh Hà nhất tâm tụng đọc những biến kinh cuối cùng tròn 49 biến Dược Sư. 

Hội chúng trang nghiêm làm lễ tạ đàn Dược Sư cùng phóng sinh và thí thực nhằm kết duyên lành với chúng sinh và cầu nguyện bệnh tật tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, chốn chốn nơi nơi nhà nhà đều an lành, hạnh phúc rong sự gia hộ của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

www.phatgiaothanhhoa.com  xin giới thiệu một số hình ảnh với quý độc giả:

Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất ChâuThanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 1Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 2Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 3Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 4Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 5Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 6Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 7Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 8Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 9Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 10Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 11Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 12Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 13Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 14Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 15Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 16Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 17Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 18Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 19Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 20Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 21Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 22Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 23Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 24Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 25Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 26Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 27Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 28Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 29Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 30Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 31Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 32Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 33Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 34Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 35Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 36Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 37Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 38Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 39Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 40Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 41Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 42Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 43Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 44Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 45Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 46Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 47Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 48Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 49Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 50Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 51Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 52Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 53Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 54Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 55Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 56Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 57Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 58Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 59Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 60Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 61Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 62Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 63Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 64Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 65Thanh Hóa: Chùa Thanh Hà Tạ Đàn Dược Sư Thất Châu 66