Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

UBND TP Thanh Hóa: Thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng chùa Hưng Phúc

Về việc kiểm kê mồ mả để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án : Đầu tư xây dựng , phục hồi và mở rộng Chùa Hưng Phúc ( Tu Ba Tự ) tại phố Bào Ngoại phường Đông Hương , thành phố Thanh Hóa .

 UBND TP Thanh Hóa: Thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng chùa Hưng Phúc

Thực hiện Thông báo số 279 / TB - UBND , ngày 06 / 6 / 2014 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng chùa Hưng Phúc tại phường Đông Hương , thành phố Thanh Hóa .

 UBND TP Thanh Hóa: Thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng chùa Hưng Phúc
Phối cảnh quy hoạch Chùa Hưng Phúc (Tu Ba Tự)

Hiện nay còn một số hộ có mồ mả ảnh hưởng dự án chưa thực hiện việc kiểm kê và di chuyển . Để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án , Hội đồng bồi thường , hỗ trợ và tái định cư dự án , thông báo như sau :

Các hộ gia đình cá nhân có mồ mả tại Nghĩa địa sau Chùa Hưng Phúc ( Tu Ba Tự ) , và khuôn viên trong phạm vi chùa , thuộc phố Bào Ngoại , phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa , thì liên hệ ngay với Ủy ban nhân dân phường Đông Hương hoặc Chùa Hưng Phúc , để đoàn tổ chức thực hiện kiểm kê phần mồ mả của gia đình , thời gian chậm nhất đến ngày 11 tháng 3 năm 2020 .

Hết thời gian thông báo trên nếu hộ gia đình , cá nhân có mồ mả không có mặt , mọi thất lạc về mồ mả , hộ gia đình , cá nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm .

Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường : Đông Hương , Đông Sơn , Lam Sơn thông báo trên thông tin đại chúng để nhân dân được biết phối hợp thực hiện .

Hội đồng bồi thường , hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo cho Ủy ban nhân dân các phường Đông Hương , Đông Sơn , Lam Sơn các đơn vị , hộ gia đình , cá nhân liên quan được biết và thực hiện . / .

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
( Đã Ký )
PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Phạm Thị Việt Nga

 UBND TP Thanh Hóa: Thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng chùa Hưng Phúc