Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Quyết định phân công nội bộ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Căn cứ vào quyết định số 171/QĐ-HĐTS ngày 27/7/2017 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ VII (2017 – 2022).

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Giáo hội.

- Căn cứ vào phiên họp thứ 2 ngày 05/11/2017 của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Để Thường trực Ban trị sự hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò chủ động của các Phó Ban trị sự, Trưởng các ban ngành chuyên môn. 

Quyết định phân công nội bộ Ban Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định phân công nội bộ Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2017 - 2022 (có văn bản kèm theo)

Quyết định phân công nội bộ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2017 - 2022

Phân công nội bộ Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2017 - 2022