Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Phật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Sứ

Sáng ngày 31/5/2020 dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Giải Hiền, Đại Đức Thích Đạt Ma Phổ Giác đã tổ chức viên mãn lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại Chùa Quan Sứ xã Hà Bình huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá.

Sái tịnh là một nghi thức nhằm mục đích làm cho một nơi nào đó được thanh tịnh, giúp cho chúng sinh và oan hồn nơi đó được thanh tịnh, hộ trì Phật pháp. 

Phật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Sứ

Với lợi ích rộng lớn, trên đến thiên đường, dưới về địa ngục. Chúng ta "sái tịnh" bằng chú Đại Bi, nước Đại bi có thể độ thoát cho oan hồn, khiến cho họ được có nơi an thân lập mệnh, và nơi sái tịnh biến thành đạo tràng Phật pháp thanh tịnh.

Sái tịnh, cũng gọi là sái thủy, có nghĩa là rưới nước thơm để cho mọi vật được trong sạch. Trong Phật giáo, trước khi tu các bí pháp cần phải sái tịnh đạo tràng và những cúng phẩm. Nước thơm sau khi đã được gia trì ấn chú, đem rảy quanh đạo tràng và trên các vật phẩm dâng cúng khiến cho tất cả đều được thanh tịnh.

Ngày nay, sái tịnh là nghi thức phổ biến trước khi cử hành pháp hội, bái sám, an vị… Nghi thức này cũng được sử dụng trong các dịp xuống tóc, thiết lập bàn thờ, đàn tràng, cúng nhà mới, cúng đất đai, khai trương cửa hàng, văn phòng, v.v… Ý nghĩa của sái tịnh là nương vào tâm đại bi của Bồ Tát để làm lưu xuất nước tịnh cam-lồ mà rảy lên và làm cho thanh tịnh, tươi mát, sống dậy và trị liệu tất cả những gì được nước cam-lồ rưới xuống.

Nước này vốn sẵn tám công đức
Rửa đi trần cấu của muôn loài
Đưa vào cõi nhiệm mầu Hoa Tạng
Chúng sanh siêu thoát không riêng ai
Nước không rửa nước pháp thân nhiệm
Bụi không vướng bụi tự tâm khai
Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh
Cây héo biến thành cây tốt tươi
Cõi uế hoá ra làm cõi tịnh
Mọi loài mát mẻ sống an vui. Ooo
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

Phật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Sứ

Xin cảm niệm, tri ân công đức đồng bào nhân dân Phật tử xã Yên Dương, xã Hà Bình huyện Hà Trung, quý Phật tử xã Hoằng Cát huyện Hoằng Hoá, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc... Dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Giải Hiền, Đại Đức Thích Đạt Ma Phổ Giác đã tổ chức viên mãn lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Sứ xã Hà Bình huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hoá.

Tôn tượng do Thiện Nguyện viên Phật tử Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức phát tâm đóng góp cúng dường.

Sau đây là một số hình ảnh ban TTTT Phật Giáo Thanh Hóa ghi nhận được: 

Phật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan SứPhật giáo Hà Trung: Lễ sái tịnh, an vị Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên tại chùa Quan Sứ