Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực

Hôm nay ngày 17 tháng 7 năm 2013 tức ngày 10 tháng 6 năm Quý tỵ Chùa Khải Nam – phường Quảng Tiến – TX. Sầm Sơn long trọng tổ chức lễ An Vị Phật cầu nguyện Quốc Thái Dân An Thế giới hòa bình chúng sinh an lạc và lập đàn Lục Cúng Mông Sơn Thí Thực cúng cô hồn nguyện cầu Âm Siêu – Dương Thới,

www.phatgiaothanhhoa.com xin chia sẽ một số hình ảnh đến quý độc giả:

Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thựcChùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 1Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 2Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 3Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 4Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 5Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 6Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 7Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 8Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 9Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 10Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 11Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 12Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 13Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 14Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 15Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 16Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 17Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 18Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 19Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 20Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 21Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 22Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 23Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 24Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 25Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 26Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 27Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 28Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 29Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 30Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 31Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 32Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 33Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 34Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 35Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 36Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 37Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 38Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 39Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 40Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 41Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 42Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 43Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 44Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 45Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 46Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 47Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 48Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 49Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 50Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 51Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 52Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 53Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 54Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 55Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 56Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 57Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 58Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 59Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 60Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 61Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 62Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 63Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 64Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 65Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 66Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 67Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 68Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 69Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 70Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 71Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 72Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 73Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 74Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 75Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 76Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 77Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 78Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 79Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 80Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 81Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 82Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 83Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 84Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 85Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 86Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 87Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 88Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 89Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 90Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 91Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 92Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 93Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 94Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 95Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 96Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 97Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 98Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 99Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 100Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 101Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 102Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 103Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 104Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 105Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 106Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 107Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 108Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 109Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 110Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 111Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 112Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 113Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 114Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 115Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 116Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 117Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 118Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 119Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 120Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 121Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 122Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 123Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 124Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 125Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 126Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 127Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 128Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 129Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 130Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 131Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 132Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 133Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 134Chùa Khải Nam: Lễ an vị Phật và đàn lục cúng mông sơn thí thực 135