Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Video: Bát Nhã Tâm Kinh

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video:   Bát Nhã Tâm Kinh Trì tụng: TT. Thích Trí Thoát