Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Văn Chúc Thánh

Tổng hợp các bài văn chúc Đức Vi Đà Thiên Tướng, Già Lam (Đức Thánh Ông) và văn chúc Tổ Sư cho quý Thầy, quý Phật tử và quý đạo hữu tiện theo dõi và chia sẻ....

I. VĂN CHÚC ĐỨC VI ĐÀ THIÊN TƯỚNG

Thần công phả trắc, mật hạnh nan tư. Thị dũng kiện ư thiên luân, tồi tà phụ chính. Thụ di chúc ư Đại Giác hộ pháp an tăng.
Ngưỡng khải Thiên từ, phủ thùy minh chứng. Tư nãi Nam Thiệm Bộ Châu. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quốc, Thanh Hóa Tỉnh, Thanh Hóa Thành Phố, Tràng Thi Phường, Bến Ngự Phố, Tam Thập Tứ hiệu, Y Vu Thanh Hà Tự. Tỷ khươu tăng chúng đẳng, ư kim (Giáp Ngọ niên) (Thất nguyệt) (Thập Tứ Nhật) Chi thời. Vân tập tăng chúng cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo:

Xem thêm: Nhìn lại tâm mình - Thanh giả tự thanh

TAM CHÂU CẢM ỨNG  HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT

THỊ TÒNG THIÊN ĐẲNG

Phục niệm: Mạt pháp tăng hàng, đạo lực suy vi, chướng duyên thiên xí. Duy ký Bồ Tát, thần lực minh tư, sử pháp luân chuyển sứ, nội chướng ngoại chướng dĩ tiềm tiêu, tăng hải hòa thời, ác hữu ác ma nhi vĩnh ly. Nhân nhân ngộ Tỳ Lư tính hải, các các nhập Phổ Hiền hạnh môn, cung phụng đàn na quân chiêm thắng ích.

Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân

Ủng hộ Phật pháp thệ hoằng thâm

Bảo chử chấn ma quân

Công đức nan luân

Kỳ đảo phó quần tâm

NAM MÔ PHỔ NHÃN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Xem thêm: 

- Bài Văn Thỉnh Chuông 

- Mộc Bản - Cảnh Sách 

II. VĂN CHÚC GIÀ LAM (ĐỨC THÁNH ÔNG)

Thần uy hữu hách, nguyện lực duy thâm, tể nhất tự chi quyền hành, tác chúng tăng chi bảo chướng. Ngưỡng khải Thần thông phủ thùy chiếu giám.

Tư nãi Nam Thiệm Bộ Châu, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quốc, Thanh Hóa Tỉnh, Thanh Hóa Thành Phố, Tràng Thi Phường, Bến Ngự Phố, Tam Thập Tứ hiệu, Y Vu Thanh Hà Tự. Tỷ khươu tăng chúng đẳng, ư kim (Giáp Ngọ niên) (Thất nguyệt) (Thập Tứ Nhật) Chi thời. Vân tập tăng chúng cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo:

THỦ HỘ GIÀ LAM CHI THẦN. ĐƯƠNG SƠN THỔ CHỦ NHẤT THIẾT CHÂN TỂ

Phục nguyện:

Sơn môn chấn tĩnh, hải chúng an hòa

Hộ pháp hóa dĩ hưng long, vệ đàn tràng nhi cát khánh

Như tư kỳ đảo, tất vọng minh gia

Già Lam chủ giả, hợp tự quy linh

Khâm thừa Phật sắc cộng luân thành,

Ủng hộ pháp vương thành

Vi cán vi bình, phạn sái vĩnh an ninh.

NAM MÔ HỘ PHÁP TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

III. VĂN CHÚC TỔ SƯ

Nhất hoa hiện thụy, ngũ diệp lưu phương, phó pháp tạng ư Tây Càn, bá tâm tông ư Đông Chấn.

Ngưỡng khải Thánh thông, phủ thùy chiếu giám. Tư nãi Nam Thiệm Bộ Châu, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quốc, Thanh Hóa Tỉnh, Thanh Hóa Thành Phố, Tràng Thi Phường, Bến Ngự Phố, Tam Thập Tứ hiệu, Y Vu Thanh Hà Tự. Tỷ khươu tăng chúng đẳng, ư kim (Giáp Ngọ niên) (Thất nguyệt) (Thập Tứ Nhật) chi thời. Vân tập tăng chúng cung nghệ từ hạ, phúng diễn bí chương, xưng dương gia hiệu, sở tập công đức, chuyên thân kỳ đảo:

NAM MÔ TÂY THIÊN, ĐÔNG ĐỘ, VIỆT NAM LỊCH ĐẠI TỔ SƯ BỒ TÁT. BẢN TỰ KHAI SƠN HÒA THƯỢNG, CHƯ VỊ GIÁC LINH

Phục nguyện:

Tông phong vĩnh chấn, tổ ấn trùng quang

Giác hoa hương biến ư thiền lâm,

Pháp vũ ân triêm ư học địa

Như tư kỳ đảo, tất vọng thùy gia

Niêm hoa ngộ chỉ, tổ đạo sơ hưng

Miên diên tứ thất diễn chân thừa, lục đại viễn truyền đăng

Dịch diệp tương thừa, Chính pháp vĩnh xương minh

NAM MÔ ĐỘ NHÂN SƯ BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)