Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thông bạch: Gửi báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               TỈNH THANH HOÁ                                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            BAN TRỊ SỰ