Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thanh Hóa: Kế hoạch An cư Kiết hạ PL.2559 - DL.2015

Để đạt được mục đích của việc an cư kiết hạ là thúc liễm thân tâm trau dồi Giới hạnh, tu tập Định Huệ và thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Ban Tổ chức các Điểm an cư tập trung cần chú trọng một số nội dung cơ bản.

 

 

 

 

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỈNH THANH HÓA                                                       Độc lập - Tự do - hạnh phúc

                 BAN TRỊ SỰ                                                              -------------------------------

              ---------------------

            Số: 102/TB-BTSPG                                               Thanh Hóa, ngày 13 tháng 4 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức An cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015

--------------------------

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng Đức Phật chế và truyền thống An cư kiết hạ, Tăng Ni hàng năm phải an cư 3 tháng (hoặc tiền an cư hay hậu an cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ, giữ gìn qui cũ Tùng Lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Căn cứ thông bạch số 109/TB.HĐTS ngày 26/3/2015 của Ban Thường trực HĐTS TW GHPGVN về việc tổ chức An cư kiết hạ PL.2559.

Căn cứ phiên họp ngày 19/01/2015 của Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường trực Ban Trị sự dự kiến tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015 theo nội dung sau:

I- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

1. Ban chứng minh:

      Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN

2. Ban tổ chức:

a. Trưởng ban:

      Đại Đức Thích Tâm Đức: Trưởng Ban Trị sự: Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách hạ trường Thanh Hà.

b. Các phó ban:

      - Đại Đức Thích Tâm Định: Phó Ban Trị sự: Phụ trách hạ trường Khải Nam

      - Ni sư Thích Nữ Đàm Hòa: Phó Ban Trị sự: Phụ trách hạ trường Hương Quang

      - Đại Đức Thích Tâm Minh: Phó Ban Trị sự: Phụ trách lớp Sơ cấp Phật học

      - Ni sư Thích ữ Đàm Thành: Phó Ban Trị sự: Phụ trách giảng dạy Ni chúng

c. Các ủy viên: Thành viên Ban Trị sự

II- THÀNH PHẦN BAN GIẢNG HUẤN:

Là Tăng Ni tốt nghiệp ít nhất Trung cấp Phật học trở lên

1. Tại hạ trường Thanh Hà: Do Đại Đức Thích Tâm Minh, Phó Ban trị sự làm Trưởng ban giảng huấn.

2. Tại hạ trường Khải Nam: Do Đại Đức Thích Tâm Chính, Chánh Thư ký Ban trị sự là Trưởng ban giảng huấn.

3. Tại hạ trường Hương Quang: Do Ni sư Thích Nữ Đàm Thành, Phó Ban trị sự làm Trưởng ban giảng huấn.

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN AN CƯ:

1. Thời gian: Tổ chức Tiền an cư bắt đầu từ ngày 02/06/2015 (tức 15/04/Ất Mùi) đến ngày 29/08/2015 (tức ngày 16/07/Ất Mùi).

2. Địa điểm: 03 địa điểm an cư

a. Hạ trường Thanh Hà (trụ sở Phật giáo tỉnh): số 34 Bến Ngự, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa: Do Đại đức Thích Tâm Đức, Đại đức Thích Tâm Minh, Đại đức Thích Nguyên Phong, Đại đức Thích Tĩnh Hải, Đại đức Thích Nguyên Lương chịu trách nhiệm tổ chức.

b. Hạ trường Khải Nam (trụ sở Phật giáo TX. Sầm Sơn): phường Quảng Tiến, TX. Sầm Sơn: Do Đại đức Thích Tâm Định, Đại đức Thích Tâm Hiền, Đại đức Thích Tâm Chính, Đại đức Thích Tâm Thiện, Đại đức Thích Tâm Hòa, Đại đức Thích Tâm Hiện chịu trách nhiệm tổ chức.

c. Hạ trường Hương Quang: phố Nguyễn Chích, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa: Do Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung, Ni sư Thích nữ Đàm Hòa, Ni sư Thích nữ Đàm Thành, Ni sư Thích nữ Đàm Hương, Ni sư Thích nữ Đàm Phúc chịu trách nhiệm tổ chức.

d. Tăng Ni còn lại được phân bổ như sau:

- Sa di, hình đồng sẽ tòng tăng An cư tại Hạ trường Thanh Hà để tiện cho việc học lớp Sơ cấp Phật học.

- Các Tỷ khiêu còn lại tùy theo sở nguyện muốn an cư tại hạ trường Thanh Hà hoặc Khải Nam thì sáng 16/4 âm lịch tập trung về các hạ trường lựa chọn để bạch an cư.

- Chư Ni an cư tại Hạ trường Hương Quang.

e. Hạ trường Hương Quang y chỉ Hạ trường Thanh Hà để an cư.

3. Thành phần an cư:

a. Tỷ khiêu, Tỷ kheo Ni, Sa di, Sa di Ni, Hình đồng thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

b. Số lượng an cư: Sau khi bạch an cư chậm nhất đến ngày 21/4 âm lịch các Hạ trường phải báo cáo số lượng an cư để Ban trị sự đăng ký tạm trú, tạm vắng và báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định (số lượng an cư có báo cáo sau).

IV- NỘI DUNG:

1. Tu (theo thời gian biểu):

a. Buổi sáng:                                                   b. Buổi chiều:

4 giờ 00 : Khai tĩnh                                            13 giờ 00 : Khai tĩnh

4 giờ 05 : Thỉnh Đại hồng chung (1 hồi)            14 giờ 00 : Học tiểu trường

4 giờ 15 : Khóa lễ sáng                                      17 giờ 00 : Khóa niệm Phật

4 giờ 30 : Khóa niệm Phật                                  17 giờ 30 : Thỉnh Đại hồng chung (3 hồi)

5 giờ 00 : Chấp tác                                             18 giờ 00 : Tiểu thực

6 giờ 00 : Tiểu thực

7 giờ 00 : Giảng Đại trường                                c. Buổi tối:

9 giờ 00 : Khóa lễ trưa                                        19 giờ 00 : Khóa lễ tối

11 giờ 00 : Thụ trai (niệm thực)                          20 giờ 30 : Tự học

12 giờ 00 : Chỉ tĩnh                                             21 giờ 30 : Lâm thụy và chỉ tĩnh.

2. Học:

a. Nội khóa: Do các hạ trường tự thống nhất chương trình giảng dạy và báo cáo về Ban trị sự.

- Hạ trường Thanh Hà: Do Đại đức Thích Tâm Minh chịu trách nhiệm.

- Hạ trường Khải Nam:  Do Đại đức Thích Tâm Chính chịu trách nhiệm.

- Hạ trường Hương Quang: Do Ni sư Thích nữ Đàm Thành chịu trách nhiệm.

- Lịch thuyết giảng của các Hạ trường phải báo cáo về văn phòng Ban Trị sự trước ngày 21/4 âm lịch.

(Lịch thuyết giảng có báo cáo sau)

b. Ngoại khóa:

- Học Sơ cấp Phật học (dành cho Sa di, Sa di Ni, Hình đồng, Tỷ khiêu, Tỷ khiêu Ni chưa đi học Trung cấp) do Đại đức Thích Tâm Minh chịu trách nhiệm.

- Các buổi nói chuyện của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh tại các Hạ trường do các hạ trường tự liên hệ và sắp xếp thông qua Ban trị sự để mời.

- Ban Thường trực Ban Trị sự phối hợp Ban Tôn giáo Sở ội vụ tổ chức các lớp tập huấn về hành chính đạo, Hiến chương GHPGVN sửa đổi, các quy chế do trung ương Giáo hội ban hành, Hiến pháp mới sửa đổi, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định 92/2012 của Chính phủ cũng như báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước.

- Tập huấn phòng cháy chữa cháy.

* Tổ chức hoạt động ngoại khóa: Khóa tu dành cho giới trẻ lần thứ VII tại chùa Đại Bi, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa:

- Trưởng ban: Đại đức Thích Tâm Minh - Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh.

- Phó ban Thường trực: Đại đức Thích Tâm Hiền - Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Thanh Hóa.

- Các Phó ban:

      + Đại đức Thích Tâm Hiện: Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

      + Đại đức Thích Trúc Thông Tánh: Trưởng Phân Ban Thanh thiếu niên Phật tử

(Có kế hoạch báo cáo sau)

V- KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí khóa An cư kiết hạ do các Hạ trường tự lo; tổ chức các hoạt động ngoại khóa do Ban tổ chức tự lo kinh phí. Riêng khóa tu dành cho giới trẻ Ban tài chính tỉnh hội chịu trách nhiệm vận động các Hạ trường, Ban bảo trợ học đường, các nhà hảo tâm hỗ trợ toàn bộ áo và mũ để phục vụ toàn khóa tu.

VI- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1. Thường trực Ban Trị sự lo thủ tục và các điều kiện để an cư.

2. Ban Tăng sự điều phối việc tu học trong mùa an cư.

3. Ban Hoằng Pháp hỗ trợ thuyết giảng trong mùa an cư.

4. Ban Hoằng Pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử điều phối khóa tu dành cho giới trẻ trong mùa an cư.

5. Ban Nghi lễ và ban Từ thiện xã hội đều phối các công tác đền ơn đáp nghĩa dịp 27/7.

6. Trên cơ sở kế hoạch, trụ trì các chùa Thanh Hà, Khải Nam, Hương Quang chuẩn bị các điều kiện cho an cư. Các Trưởng ban giảng huấn các hạ trường chuẩn bị lịch thuyết giảng, nhân sự để thuyết giảng.

Trên đây là kế hoạch tổ chức khóa an cư kiết hạ PL.2559 - DL.2015, trong quá trình thực hiện có thể thêm hoặc bớt một vài chi tiết cần thiết.

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni một mùa an cư An lạc.

 

Nơi nhận:                                                                                   TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- TW GHPGVN;                                                                                                                    TRƯỞNG BAN

- UBND tỉnh;                                                                                                                           

- BTG SNV tỉnh

- UBND, PNV TP Thanh Hóa và TX. Sầm Sơn;

- UBND, CA P. Trường Thi, P. Nam Ngạn, P. Quảng Tiến;                                          Đại Đức: Thích Tâm Đức

- Ban tổ chức;

- Trụ trì các chùa trong tỉnh;

- Lưu VT.