Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
 Video: Các bài sám tuyển Phật Giáo
Video: Các bài sám tuyển Phật Giáo

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giói thiệu Video: Các bài sám tuyển Phật Giáo Trì tụng: Đại Đức..

Video :   Sám cầu siêu độ chúng sinh nơi địa ngục
Video : Sám cầu siêu độ chúng sinh nơi địa ngục

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video :  Sám cầu siêu độ chúng sinh nơi địa..

Video:  Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
Video: Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Tụng Kinh Vu Lan và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Trì..

Video:  Bát Nhã Tâm Kinh
Video: Bát Nhã Tâm Kinh

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video:   Bát Nhã Tâm Kinh Trì tụng: TT. Thích Trí..

Video :   Chú Đại Bi
Video : Chú Đại Bi

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video :   Chú Đại Bi  Trì tung: ĐĐ. Thích Trí..

Video: Tụng Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa)
Video: Tụng Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa)

www.Phatgiaothanhhoa.com xin giới thiệu Video: Tụng Kinh Pháp Hoa (Diệu Pháp Liên Hoa) Trì..

Video: Tụng Kinh Phổ Môn
Video: Tụng Kinh Phổ Môn

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video: Tụng Kinh Phổ Môn Trì tụng: TT. Thích Trí..

Video: Tụng Hồng Danh Sám Hối
Video: Tụng Hồng Danh Sám Hối

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video: Tụng Hồng Danh Sám Hối Trì tụng: TT. Thích Trí..

Video: Tụng Kinh Địa Tạng
Video: Tụng Kinh Địa Tạng

www.Phatgiaothanhhoa.com Xin giới thiệu Video: Tụng Kinh Địa Tạng Trì tụng: TT. Thích Trí..