Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Mộc Bản - Cảnh Sách Ngày Trai

I. Buổi Sáng 1. Mộc bản: Khi đọc mà gặp dấu "o" thì nên nghỉ lấy hơi.             Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) Dương cốc minh tương khải Man man hắc địa khai Xúc tâm trần cạnh khởi Huyễn mục sắc tranh bài Xú xác hưu tham bão Mai đầu tảo nguyện đài Ân cần chuyên lục niệm Thứ đắc khế phương lai Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát ma ha tát ( 3 lần )

 

$12.    Tịnh nghiệp đường cảnh sách:

Cổ đức vân: Dục tu tịnh độ, tu thanh tam nghiệp. Tam nghiệp ký khiết, tịnh độ khả thành. Tam nghiệp bất thuần, Tịnh độ vô nhân. o Cố ư, nhị lục thời trung cần sách thân, khẩu, ý nghiệp.o Thân cần tắc tọa thiền lễ bái. Khẩu cần tắc phúng tụng mặc ngôn. Ý cần tắc tịnh niệm tương kế. o Như thị trú dạ lục thời tố khứ, tức tịnh độ hiện tiền, tam muội khả biện hỹ! o  Lục thời chi ngoại, bất đắc ngôn đàm tiếp đối, vãng lai tương khán, dĩ phế tịnh nghiệp công phu. o Như hữu vi thử quy ước giả, đường chủ cử phạt. Tam gián bất tòng giả, nhiêu tha xuất đường, đông khứ, tây khứ. o

3. Lão đường cảnh sách:

Phật ngôn: "Nhân mệnh vô thường, xúc ư hô hấp" O thiếu niên diệc nhĩ, hà huống lão hồ? Ngã kim ân cần, lai tương cảnh sách. O Duy nguyện Đại đức, vật dĩ nhân vi nhi khinh kỳ ngữ. O Đương quán thử nhân, mục ám, nhĩ lung, phát bạch, diện sứu, bối khu, yêu khúc, cốt thống, cân loan, bộ lý long chung, tinh thân hôn tắc. O Thí chư tịch dương tây chiếu, quang cảnh vô đa, suy thảo nghinh thu, điêu linh khoảnh khắc.O Cố tri thử thân bất cửu, tất phó tử môn. Tiền lộ mang mang, tất kính hà vãng. O Đại đức, thành như kỷ sự dĩ biện, phi ngu sở tri. Kỳ hoặc vị nhiên, khả bất mãnh tỉnh vô thường, chiến căng dịch lệ. O Đế tư tịnh độ, quyết chí vãng sinh, phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật.O

Bài cảnh sách lão đường (nghĩa)

Lời Đức Thế Tôn dạy rằng: “Mệnh con người ta chẳng thường, ví như bóng đèn mây nổi, lửa chớp chiêm bao, chợt về cõi âm ty tới khi tắt hơi thoi thóp”.OVí đương thủa sức dài vai rộng, má phấn môi son, tơ mành mành mà bỏ cách cõi trần, cũng chan chan thấy vậy. O Phương chi lúc tuổi già mệnh yếu, làm sao cho trốn khỏi vậy ôi! O Thầy Thượng tọa khắn đáu trong lòng, vậy đem để làm lời khuyên nhủ. O Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh rẻ thủa nhời. O Xin ai ai xem lấy thân này, tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc, da nhăn, O lưng gù, sườn vạy, gân chuyển, sương đau , bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. O Ví như non đoài bóng xế, còn sáng là bao, ngon cỏ tới mùa thu, dầu dầu héo hắt. O Vì vậy biết thân này là hư dối, cửa tử môn đã hé cánh đợi chờ, bước chân ra mờ mịt chốn hôn cù, đường trước ấy biết qua đâu chăng nhẽ. O Xin bạch trong đại chúng! Thực như mệnh con người ta đã tỏ, chẳng phải rằng ai dám ngỏ hay. O Những ai ai chưa biết nguồn cơn, nỗi lão bệnh tử sinh là thế thế. O Há chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành cơn nhất đán nữa lấy gì mà trông cậy. O Nọ quỷ vô thường nhâng nháo, kìa ma dịch lệ hăm hăm, người trần thế ai mà chẳng tham sinh uý tử. O Sao bằng tu tịnh độ pháp môn, xin cùng nhau niệm Phật tu hành, khi lâm chung thác chất liên đài, về tịnh độ theo đòi Đức Phật.O

4. Chúng thức cảnh sách:

Phù vi chức sự giả, bản thị phụ dực tùng lâm, cúng dàng Phật, Pháp, Tăng bảo, thành biện sở tu, tự lợi, lợi tha chi vụ. Cố tu tận tâm kiệt lực. O Do khủng tâm chi bất tận, lực chi vị kiệt, hà khả yếm phiền, thác sự thâu an, chí hữu sở thất, bỉ thử bất bị. O Nhiên cung tha tức thị cung kỷ, các các  thành biện sự nghiệp.O Sở dĩ ban sài, vận thủy, vô phi thị đạo, tác dụng duy tại đương nhân, khởi khả hân thử yếm bỉ, đạn lao tự dật. O Hồ bất kiến: Tào Khê phụ thung, Tuyết Phong ty phạn, Quy Sơn điển thực. O Kính Sơn tẩy trù, Bách Trượng bất tác bất thực, Thọ Xương chung thân lực canh, câu hữu bảng dạng, tất thành truyền đăng chư Tổ. O Do tư quan chi, chấp lao phục dịch, thù phi phận ngoại sự dã. O Hiện tiền cộng trụ, như thị đại chúng nhi thường trụ, các chức sự mỗi mỗi khuyết nhân. O Hữu lực giả tức nghi đĩnh thân hướng tiền, hề đương thoái xúc tư an? O Trừ kỳ bất nhạo vi Phật vi Tổ giả, ngô mạt như chi hà dã dĩ hĩ.O

 

II. Buổi Chiều

$1.    Mộc bản:

               Nam mô A Di Đà Phật (3 lần )

Cảnh tống tang du mộ

Tây sơn nhật dĩ trầm

Quang âm nan cửu trú

Lão bệnh dị tương xâm

Tử chí thuỳ năng luyến

Kỳ lai thục khả khâm

Chư nhân tu trược nhãn

Hôn tán vật quán tâm

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

 

2. Thảo đường thượng truy tố cảnh sách:

Thế giới không hoa, nhân thân mộng huyễn. Nhất thiết chư pháp, tất thuộc vô thường, vô khả thị hỗ. O Nhược bất tu hành, tắc tùy kỳ huyễn cảnh, phiêu lưu trường kiếp, vô hữu phản kỳ. O Thị cố, Như Lai mẫn thử, xuất hiện ư thế, dĩ pháp giáo chi. Linh kỳ tức phiền não hoả, kiệt ái dục lưu, xử niết bàn thành, thoát sinh tử xác. O Nhiên tu hành, kính lộ phi nhất. yếu nhi ngôn chi hữu tam. O Viết: Xam thiền, Niệm Phật, Tu quán. Thuyền bản vô ngôn, phi túc cụ linh căn, đa đoạ kỳ đồ, mạt kiếp dong lưu, thành nan ngộ nhập. O Quán tâm vi tế, như vô bát nhã chi tuệ, hãn năng giai chứng. O Duy hữu Niệm Phật nhất môn, tối vi tiệp kính. Tự cổ chí kim, ngu trí đồng tu, nam nữ cộng thú, vạn vô nhất thất, như Tứ Liệu giản sở minh: O chỉ yếu tự biện khẳng tâm, vật nghi tự chi bất đắc. O Đãn tâm tâm bất vong, lục tự hồng danh, mục quan, nhĩ thính, lịch lịch phân minh. Xảo bất phân minh, phi hôn trầm tức toán loạn. O Tốc nghi phát khởi tinh tiến, tục tiền tịnh niệm, quang âm bất khí, tự nhiên tịnh niệm tương kế. O Túng vị tương kế, Nhi tâm tâm Tịnh Độ, niệm niệm Di Đà, tức thốn bộ bất di, hiện xử Cực Lạc. O Hựu hà đãi thân hậu, thần quy an dưỡng, hữu tư thắng lợi. Khả bất nỗ lực, hướng tiền. O Tương thử sinh, lão, bệnh, tử sổ thập niên chi huyễn chất, hoán đắc Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. Vô Lượng Thọ chi pháp thân, ninh bất khoái tai, ninh bất khoái tai! O

Tụng viết: O

Tam giới do hoả trạch

Bát đức bản thanh lương

Dục ly kham nhẫn độ

Thê tâm an dưỡng hương O

Lục tự như luân chuyển

Tịnh niệm tự tương tương

Di Đà phi biệt hữu

Trí nhân đương tự cường O

Bát vạn tứ thiên tướng

Bất ly ngã tâm vương

Hà lao tái án chỉ

Phương vi Cực Lạc bang.O

3. Bệnh đường cảnh sách:

Phật ngôn: "Nhân mệnh vô thường, xúc ư hô hấp" O Bình nhân diệc nhĩ, hà huống bệnh hồ? Ngã kim ân cần, lai tương cảnh sách. O Duy nguyện Đại đức, vật dĩ nhân vi nhi khinh kỳ ngữ. Đương quán thử thân:O  Tứ đại bất điều, bách hài dục tán, ẩm thực tiệm giảm, y dược vô linh, tiêu lợi sàng phu, thân ngâm chẩm tịch. O  Thí chi ngư du phủ nội, thúc hốt tiệu mi, đăng tại phong tiền, sát na tức diệt. O Cố tri thử thân bất cửu, tất phó tử môn. Tiền lộ mang mang, tất kính hà vãng. O Đại đức! thành như kỷ sự dĩ biện, phi ngu sở tri. Kỳ hoặc vị nhiên, khả bất mãnh tỉnh vô thường, chiến căng dịch lệ. O Đế tư tịnh độ, quyết chí vãng sinh, phóng hạ vạn duyên nhất tâm niệm Phật.O

Bài cảnh sách bệnh đường (nghĩa)

Nhời Đức Phật dạy rằng: “Mệnh con người ta chẳng thường ví như trời xuân tuyết sớm, miệng giếng mối dây”.OCái vô thường có hẹn với ai đâu, thấm thoắt đổi dời tới khi hơi tắt nghỉ. O Kìa kìa những tóc xanh ngặt ngặt, da đỏ hây hây, duỗi hai tay xếp gánh giang sơn cũng thường thấy vậy. O Phương chi nữa hoa dầu nắng hạ, lá điểm sương đông, bệnh yếu lư khư đã vậy, lại sức nào trốn khỏi vậy ôi! O Thầy Thượng tọa khăn khắn một  lòng, đem lời trước lại cùng khuyên nhủ. O Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng người hèn mà khinh bỏ nhời này. O Hãy nhìn xem thân ai, thân ấy, cái túi da bốn ngả muốn tan tành, cốt cách nọ trăm chiều hầu xơ xác. O Mùi ăn uống không gì vừa miệng, nỗi thuốc thang nào thấy ai hay, ê trệ dầm dìa, sớm tối mặc chiếu giường nâng giấc, thở than rên rỉ đêm ngày cùng chăn gối ủ ê. O Khác nào như cá chơi trong vạc, thịt xương hoà tính nước pha phôi, ngọn đèn tàn hướng trước cơn giông, cảnh tượng duỗi lưng trời thấp thoáng. O Vậy cho biết thân này là khách, cảnh nhân gian làm quán trú chân, cửa âm ty trước ngõ đợi chờ, đường mờ mịt biết hẳn về đâu đó. O Bạch mọi bậc Đại đức! Thực như mệnh con người ta đã rõ, chẳng phải rằng ai dám ngỏ hay. O Những ai ai chưa biết nguồn cơn, nỗi lão bệnh tử sinh là thế thế. O Há chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành, cơn nhất đán nữa lấy gì mà trông cậy. O Quỷ vô thường tranh đua trộm cướp, huyễn thân này ắt phải lấy không, sao chẳng lo tìm trước công phu, nghĩ ngợi siêng cần trông lên cõi tịnh. O Ao thất bảo sen bày năm sắc, gác trùng lâu ngọc lát bốn bề, bảy hàng cửa võng câu lơn, chen bày lẫn hàng hàng cây ngọc.O Đức Di Đà nguyện mong tiếp dẫn, người hành nhân quyết chí sinh sang, thảnh thơi rũ bỏ mọi duyên trần, xin cùng nhau dốc một lòng niệm Phật.O

(Vào mõ niệm Phật)

(Niệm Phật, hồi hướng... tương tự như trong cảnh sách buổi chiều ngày thường)CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo của Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa quy định chi tiết Một số điều về Xuất gia, Thụ giới, Bổ nhiệm Trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt tôn giáo; để phù hợp với sự phát triển của Phật giáo Thanh Hóa trong giai đoạn mới mà không trái tinh thần giới luật cũng như Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

Hướng dẫn cung cấp thông tin hình ảnh phục vu công tác truyền thông Đại lễ Phật đản PL 2562

Để cập nhật kịp thời các hoạt động Phật sự của các BTS các huyện, thị, thành, các chùa trên địa bàn tỉnh nhân mùa Phật đản PL.2562. Ban Thông tin – Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn cho các đơn vị cung cấp thông tin, hình ảnh của sự kiện theo các nội dung như sau:

Thông báo điều chỉnh nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá

Sáng ngày 16/03/2018 (tức ngày 29/Giêng/ Mậu Tuất), tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá đã diễn ra cuộc họp giao ban thường trực BTS quý I - 2018. cuộc họp dưới sự chủ trì của Thượng toạ Thích Tâm Đức - UV HĐTS - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hoá.

Thông bạch: tổ chức khóa tu Phật giáo với Tuổi trẻ lần IX - 2017

BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ IX từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2017 ( tức từ ngày 06 đến ngày 09/6 Đinh Dậu) tại Chùa Mèo, huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho Thanh thiếu niên nhân dịp Hè thường xuyên và liên tục, giúp các em có một môi trường lành mạnh theo tinh thần BI - TRÍ - DŨNG của...

Thông Bạch: Tổ chức hành hương Đài Loan

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VII nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Ban trị sự tổ chức chuyến thăm quan hành hương Đài Bắc – Đài Trung – Nhật Nguyệt Đàm – Phật Quang Sơn – Cao Hùng. (từ ngày 31/3 đến 05/4/2017 – tức từ ngày 04/3 đến 09/3/Đinh Dậu)

VIDEO

Lời khấn nguyện kính lạy mười phương Phật

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Ni giới Hệ phái Khất sĩ chia sẻ yêu thương đến bà con Lang Chánh

Trên chuyến đi thăm và trao tặng quà đến bà...

Chùa Hưng Phúc tổ chức phóng sinh và thả hoa đăng trên sông Mã

Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2019 ( nhằm ngày...

Giấc mơ tết đoàn viên

Chẳng có mùa thu nào chấp nhận lặp lại chính...

Chùa Đức Quang - Tp HCM trao quà tại huyện Quan Sơn

Sáng ngày 8/9/2019 Đoàn từ thiện do Hòa thượng Thích...

Trao 1000 xuất quà nhân ngày khai giảng học sinh vùng cao Mường Lát

Ngày 5/9/2019 (nhằm ngày 7/9/Kỷ Hợi), Nhân dịp năm học...

Chùa Hồi Long kết hợp cùng hội từ thiện Hoa Đức trao quà cho bà con huyện Quan Sơn.

Sáng ngày 02/9/2019 (nhằm ngày 4/9/Kỷ Hợi). Chùa Hồi Long...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Mẫu thiết kế backdrop, băng rôn, panner Mùa Phật Đản - Vesak Buddha day 2019

Mùa Phật Đản đang về trên khắp năm Châu, những...

Các mẫu xe hoa Phật đản đẹp

Hằng năm mùa Phật đản về, các chùa khắp nơi...

Triệu Sơn: Chùa Lễ Động tổ chức đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019

Sáng ngày 06 tháng 05 năm 2019 (tức ngày 02/4/Kỷ...

Bức thư tâm huyết kính gửi đức Thế Tôn!

Kính bạch đức Thế Tôn! Con viết lá thư này...