Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Bài Văn Thỉnh Chuông

1. Ý nghĩa thỉnh chuông: Phàm tiếng chuông khánh để lợi ích cho âm dương. Người thượng căn, nghe tiếng chuông, lập tức chứng được viên thông. Nên Đức Phật sai thỉnh chuông để Ông A Nan ngộ đạo. Kẻ hạ căn nghe tiếng chuông thì ba nghiệp được trong sạch, tâm ý vẳng lặng. Cho nên cổ nhân khi sắp lâm chung, khiến người đánh chuông khánh, tiếng chuông ngân lâu dài đề trợ niệm vãng sinh. Quỷ thần nghe tiếng chuông thì chắp tay kính lễ; Chốn ưu đồ được thoát tội khổ; Nơi địa ngục được trong mát.

Phàm đánh chuông nên thư thả nhè nhẹ để tiếng chuông lâu dài, dư âm sắm hết mới nối tiếp tiếng sau, khiến cho mọi khổ nơi u đồ được nghỉ ngơi lâu dài. Người đánh chuông nên phát khởi tâm chí thành, tâm đại bi mới lợi ích và thấu tới chốn u đồ.

Trong chuyện Phó Pháp Tạng có viết: “Vua Kế Tân chịu khổ, nghe tiếng chuông chùa liền khỏi nghiệp luân hồi”.

Đánh chuông phải phát khởi tâm đại từ bi thì âm dương mới được quân chiêm lợi lạc.

Phép đánh chuông ba hồi, gồm 108 tiếng, rung chuông 7 tiếng, trung gian 20 tiếng và dồn chuông 8 tiếng, hết hồi thứ ba thêm ba tiếng tự quy y cộng thành 108 tiếng.

 

2. Phép thỉnh chuông: 

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,

Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhứt thiết chúng sinh thành Chánh giác

(rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to).

 

Văn chung thanh phiền não khinh,

 Trí tuệ trưởng Bồ đề sinh,

Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh. O

 

Phá địa ngục chân ngôn:

"Án, già la đế da sa bà ha". (3 lần)  O

 

Hồng chung sơ (nhị, tam) khấu,

Bảo kệ cao ngâm,

Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ.  O

ơ

Thượng chúc đương kim Hoàng đế

Đại thống càn khôn,

Văn võ quan liêu

Cao thăng lộc vị.  O

 

Tam giới tứ sinh chi nội,

Các miễn luân hồi.

Cửu hữu thập loại chi trung,

Tất ly khổ hải.   O

 

Ngũ phong thập vũ,

Miễn tao cơ cẩn chi niên.

Nam mẫu đông dao,

Câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật.  O

 

Chiến mã hưu chinh,

Địa lợi nhân hòa.

Trận bại thương vong,

Câu sinh Tịnh độ.   O

 

Phi cầm tẩu thú,

La võng bất phùng.

Lãng tử cô tôn,

Tảo hoàn hương tịch.   O

 

Vô biên thế giới,

Địa cửu thiên trường,

Viễn cận đàn na,

Tăng diên phúc thọ.  O

 

Sa môn hưng thịnh,

Phật pháp trường thăng.

Thổ địa long thần,

An Tăng hộ pháp.   O

 

Phụ mẫu sư trưởng,

Tồn vong tịnh lợi.

Lịch đại tổ nễ,

Đồng đăng bỉ ngạn.   O

 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật.  O

Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật.   O

Nam mô Thiên Bách Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.  O

Nam mô Ðương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.   O

Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật.   O

Nam mô Ngũ đài sơn Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.  O

Nam mô Nga mi sơn Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.   O

Nam mô Cửu hoa sơn Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát.   O

Nam mô Phổ Đà sơn Đại bi Quán thế âm Bồ tát.  O

Sở nguyện  O: Hoàng Đồ củng cố O, Đế Đạo hà sương O, Phật nhật tăng huy O, Pháp O, luân O, thường O, chuyển O.

(đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.  O

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. O

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng:

Nguyện dĩ thử công đức

Phả cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo   O

 

3. BÀI THỈNH CHUÔNG NGHĨA   (Hòa thượng Trí Hải)

* Giờ con xin thỉnh chuông này

 Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần

 Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bẫng

 Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay.   

     (Rung lên 7 tiếng nhỏ đến to)

 

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không

Các địa ngục đều cùng tan nát

Chúng-sinh đều giải thoát tiêu giao.    o

 

* Bước lên đường chính cùng nhau

 Thẳng về Cực Lạc ở lầu Liên-Hoa

Phá địa ngục chân ngôn

Án già ra đế da sa bà ha. ( 3 lần )    o

 

* Những loài đọa làm ma quỷ đói

 Nguyện đời đời thoát khỏi trầm luân

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thụ muôn phần yên vui.    O

 

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Đời sau giải thoát vẹn đầy phúc duyên.   o

 

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

 Đã bao người vất vả lầm than

 Cầu cho ách nạn tiêu tan

 Xây nên thế giới hoàn toàn yên vui.   o

 

* Loài Tu-La suốt đời mang giận

 Đã gây thành bao trận chiến tranh

Cầu cho đổi giận làm lành

Để thiên hạ được Thái-bình thảnh thơi.    o

 

* Cảnh Thiên-Giới là nơi sung sướng

 Nguyện đời đời hưng vượng mãi lên.

Chúng-sinh nào có phúc duyên

 Mai sau đến được như nguyền tới nơi.   o

 

* NamMôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật. (o).

* NamMô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật. (o)

* NamMô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (o)

* NamMô Tây phương Cực Lạc Thế Giới  A Di Đà Phật. (o)

* NamMô Đông phương Giáo chủ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật (o)

* Nam mô Đương lai Hạ sinh Di lặc Tôn Phật (o)

* NamMô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (o).

* NamMô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát. (o)

* NamMô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (o)

* NamMô Nhật quang biến chiếu Bồ Tát . (o).

* NamMô Nguyệt quang biến chiếu Bồ Tát . (o)

* NamMô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ . (o).

 

Phật (o) Pháp (o) hưng (o) long (o) chúng (o) sinh (o) giải (o) thoát (o) (Đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ).

 

Con đã về nương tựa chư Phật,

Nguyện cả cho sinh vật mọi loài,

Hiểu rành đạo lớn không hai,

Chân tâm mở  rộng tuyệt vời thanh cao. (o)

 

Con đã được nương vào chính pháp,

Nguyện cả cho ức vạn chúng sinh,

Hiểu thông nghĩa lý chân kinh,

Mở mang trí tuệ như hình biển khơi (o)

 

Con đã về nương ngôi Tăng bảo,

Nguyện cho cả sáu đạo chúng sinh,

Trí hoà lý hợp tinh minh,

Không gì trở ngại hoàn thành công phu

 

Cúi mong chư Phật Thánh hiền

Con xin đem hết mọi duyên phúc này

Cầu cho con với muôn loài

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.  O

 

                     Hết!

Chú ý: Thỉnh ba lần từ trên xuống, sau mới Tam tự quy.

                    (o): Ký hiệu đánh chuôngCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thông bạch: tổ chức khóa tu Phật giáo với Tuổi trẻ lần IX - 2017

BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ IX từ ngày 29/6 đến ngày 02/7/2017 ( tức từ ngày 06 đến ngày 09/6 Đinh Dậu) tại Chùa Mèo, huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa. Nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho Thanh thiếu niên nhân dịp Hè thường xuyên và liên tục, giúp các em có một môi trường lành mạnh theo tinh thần BI - TRÍ - DŨNG của...

Thông Bạch: Tổ chức hành hương Đài Loan

Để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa khóa VII nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Thường trực Ban trị sự tổ chức chuyến thăm quan hành hương Đài Bắc – Đài Trung – Nhật Nguyệt Đàm – Phật Quang Sơn – Cao Hùng. (từ ngày 31/3 đến 05/4/2017 – tức từ ngày 04/3 đến 09/3/Đinh Dậu)

Khái quát di tích chùa xứ Thanh và một số kiến nghị

Phatgiaothanhhoa.com xin chia sẻ bài phát biểu cùa ĐĐ. Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW GHPGVN – Phó Ban pháp chế TW GHPGVN – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đại biểu HĐND tỉnh khóa 17 tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa 17, Ban Văn hóa HĐND tỉnh có báo cáo chuyên đề về: “Kết quả giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2011 đến nay”...

Giấy mời: Dự lễ Công bố kỷ lục: Đôi tượng Đồng phiên bản “Cây đèn hình người quỳ” lớn nhất Việt Nam.

Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự thương yêu tin tưởng của bà con nhân dân Phật tử tín đồ; sau một thời gian thẩm định độc lập, khách quan của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) về hai pho tượng đồng phiên bản “Cây đèn hình người quỳ”, nay đến ngày công bố Kỷ lục Việt Nam.

Thông báo: Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VIII năm 2016 tại chùa Khải Nam

Thông báo: Khóa tu Phật giáo với tuổi trẻ lần thứ VIII năm 2016, do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 07- 10/07/2016 tức từ ngày 04 - 07/06/Bính Thân tại chùa Khải Nam – phường Quảng Tiến – TX. Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa.

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Lễ bổ nhiệm Trụ trì và khánh thành Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Sáng ngày 16/12/2017 (29/10/Đinh Dậu) tại Thiền viện Trúc lâm...

Chùa Am Các tri ân các đơn thi công đường lên chùa

Sáng ngày 10/12/2017 tức ngày 23/10/Đinh Dậu, Chùa Am Các...

PG Triệu Sơn trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai

Sáng ngày 10/12/2017 tức ngày 23/11/Đinh Dậu, Ban Trị Sự...

Chùa Đống Cao tổ chức khóa tu thường kỳ tháng 12

Ngày 10/12/2017 ( tức ngày 23/10/Đinh Dậu), với sự ham...

Chùa Linh Cảnh tổ chức khóa tu an lạc kỳ 58

Sáng ngày 10/12/2017 tức ngày 23/10/Đinh Dậu, tại Chùa Linh...

Chùa Thanh Hà tặng cho bà con đồng bào dân tộc huyện Bá Thước

Ngày 09/12/2017 tức ngày 22/10/Đinh Dậu, Chùa Thanh Hà kết...

Bế giảng lớp giáo lý dành cho cư sỹ Phật tử khóa I năm thứ 12

Chiều ngày 04/12/2017 tức 16/10/Đinh Dậu, tại trụ sở Ban...

Chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức lễ Hằng thuận

Sáng ngày 03 tháng 12 năm 2017 (Tức ngày 16...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Lễ Vu Lan - Báo Hiếu chùa Vĩnh Thái - Nông Cống

Tối ngày 30/08/2017 tức ngày 09/07/ Đinh Dậu, tại Chùa...

Đôi bạn trẻ Hữu Tú - Thu Thuỷ tổ chức lễ Hằng Thuận tại chùa Thanh Hà

Sáng ngày 02/07/2017 (tức 09/6/Đinh Dậu) tại chùa Thanh Hà,...

Khám phá quần thể chùa Am Các

Ngày mùng 10 tháng 8 năm 2017, Tăng đoàn Hạ...