Phật giáo Thanh Hóa

Ban thông tin truyền thông

Bài Văn Thỉnh Chuông

1. Ý nghĩa thỉnh chuông: Phàm tiếng chuông khánh để lợi ích cho âm dương. Người thượng căn, nghe tiếng chuông, lập tức chứng được viên thông. Nên Đức Phật sai thỉnh chuông để Ông A Nan ngộ đạo. Kẻ hạ căn nghe tiếng chuông thì ba nghiệp được trong sạch, tâm ý vẳng lặng. Cho nên cổ nhân khi sắp lâm chung, khiến người đánh chuông khánh, tiếng chuông ngân lâu dài đề trợ niệm vãng sinh. Quỷ thần nghe tiếng chuông thì chắp tay kính lễ; Chốn ưu đồ được thoát tội khổ; Nơi địa ngục được trong mát.

Phàm đánh chuông nên thư thả nhè nhẹ để tiếng chuông lâu dài, dư âm sắm hết mới nối tiếp tiếng sau, khiến cho mọi khổ nơi u đồ được nghỉ ngơi lâu dài. Người đánh chuông nên phát khởi tâm chí thành, tâm đại bi mới lợi ích và thấu tới chốn u đồ.

Trong chuyện Phó Pháp Tạng có viết: “Vua Kế Tân chịu khổ, nghe tiếng chuông chùa liền khỏi nghiệp luân hồi”.

Đánh chuông phải phát khởi tâm đại từ bi thì âm dương mới được quân chiêm lợi lạc.

Phép đánh chuông ba hồi, gồm 108 tiếng, rung chuông 7 tiếng, trung gian 20 tiếng và dồn chuông 8 tiếng, hết hồi thứ ba thêm ba tiếng tự quy y cộng thành 108 tiếng.

 

2. Phép thỉnh chuông: 

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,

Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhứt thiết chúng sinh thành Chánh giác

(rung chuông 7 tiếng từ nhỏ đến to).

 

Văn chung thanh phiền não khinh,

 Trí tuệ trưởng Bồ đề sinh,

Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh. O

 

Phá địa ngục chân ngôn:

"Án, già la đế da sa bà ha". (3 lần)  O

 

Hồng chung sơ (nhị, tam) khấu,

Bảo kệ cao ngâm,

Thượng thông thiên đường,

Hạ triệt địa phủ.  O

ơ

Thượng chúc đương kim Hoàng đế

Đại thống càn khôn,

Văn võ quan liêu

Cao thăng lộc vị.  O

 

Tam giới tứ sinh chi nội,

Các miễn luân hồi.

Cửu hữu thập loại chi trung,

Tất ly khổ hải.   O

 

Ngũ phong thập vũ,

Miễn tao cơ cẩn chi niên.

Nam mẫu đông dao,

Câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhật.  O

 

Chiến mã hưu chinh,

Địa lợi nhân hòa.

Trận bại thương vong,

Câu sinh Tịnh độ.   O

 

Phi cầm tẩu thú,

La võng bất phùng.

Lãng tử cô tôn,

Tảo hoàn hương tịch.   O

 

Vô biên thế giới,

Địa cửu thiên trường,

Viễn cận đàn na,

Tăng diên phúc thọ.  O

 

Sa môn hưng thịnh,

Phật pháp trường thăng.

Thổ địa long thần,

An Tăng hộ pháp.   O

 

Phụ mẫu sư trưởng,

Tồn vong tịnh lợi.

Lịch đại tổ nễ,

Đồng đăng bỉ ngạn.   O

 

Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật.  O

Nam mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật.   O

Nam mô Thiên Bách Ức Hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật.  O

Nam mô Ðương lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.   O

Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật.   O

Nam mô Ngũ đài sơn Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.  O

Nam mô Nga mi sơn Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ tát.   O

Nam mô Cửu hoa sơn Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát.   O

Nam mô Phổ Đà sơn Đại bi Quán thế âm Bồ tát.  O

Sở nguyện  O: Hoàng Đồ củng cố O, Đế Đạo hà sương O, Phật nhật tăng huy O, Pháp O, luân O, thường O, chuyển O.

(đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ)

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.  O

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. O

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.

Hòa nam thánh chúng:

Nguyện dĩ thử công đức

Phả cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sinh

Giai cộng thành Phật đạo   O

 

3. BÀI THỈNH CHUÔNG NGHĨA   (Hòa thượng Trí Hải)

* Giờ con xin thỉnh chuông này

 Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần

 Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bẫng

 Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay.   

     (Rung lên 7 tiếng nhỏ đến to)

 

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không

Các địa ngục đều cùng tan nát

Chúng-sinh đều giải thoát tiêu giao.    o

 

* Bước lên đường chính cùng nhau

 Thẳng về Cực Lạc ở lầu Liên-Hoa

Phá địa ngục chân ngôn

Án già ra đế da sa bà ha. ( 3 lần )    o

 

* Những loài đọa làm ma quỷ đói

 Nguyện đời đời thoát khỏi trầm luân

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thụ muôn phần yên vui.    O

 

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Đời sau giải thoát vẹn đầy phúc duyên.   o

 

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

 Đã bao người vất vả lầm than

 Cầu cho ách nạn tiêu tan

 Xây nên thế giới hoàn toàn yên vui.   o

 

* Loài Tu-La suốt đời mang giận

 Đã gây thành bao trận chiến tranh

Cầu cho đổi giận làm lành

Để thiên hạ được Thái-bình thảnh thơi.    o

 

* Cảnh Thiên-Giới là nơi sung sướng

 Nguyện đời đời hưng vượng mãi lên.

Chúng-sinh nào có phúc duyên

 Mai sau đến được như nguyền tới nơi.   o

 

* NamMôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật. (o).

* NamMô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật. (o)

* NamMô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (o)

* NamMô Tây phương Cực Lạc Thế Giới  A Di Đà Phật. (o)

* NamMô Đông phương Giáo chủ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật (o)

* Nam mô Đương lai Hạ sinh Di lặc Tôn Phật (o)

* NamMô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (o).

* NamMô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát. (o)

* NamMô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (o)

* NamMô Nhật quang biến chiếu Bồ Tát . (o).

* NamMô Nguyệt quang biến chiếu Bồ Tát . (o)

* NamMô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ . (o).

 

Phật (o) Pháp (o) hưng (o) long (o) chúng (o) sinh (o) giải (o) thoát (o) (Đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ).

 

Con đã về nương tựa chư Phật,

Nguyện cả cho sinh vật mọi loài,

Hiểu rành đạo lớn không hai,

Chân tâm mở  rộng tuyệt vời thanh cao. (o)

 

Con đã được nương vào chính pháp,

Nguyện cả cho ức vạn chúng sinh,

Hiểu thông nghĩa lý chân kinh,

Mở mang trí tuệ như hình biển khơi (o)

 

Con đã về nương ngôi Tăng bảo,

Nguyện cho cả sáu đạo chúng sinh,

Trí hoà lý hợp tinh minh,

Không gì trở ngại hoàn thành công phu

 

Cúi mong chư Phật Thánh hiền

Con xin đem hết mọi duyên phúc này

Cầu cho con với muôn loài

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ.  O

 

                     Hết!

Chú ý: Thỉnh ba lần từ trên xuống, sau mới Tam tự quy.

                    (o): Ký hiệu đánh chuôngCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Mộc Bản - Cảnh Sách

I . MỘC BẢN – CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG (NGÀY THƯỜNG)  1. Mộc bản: Nam mô A Di Đà Phật.  (3 lần) Vầng ô sắp hé phương đông Lờ mờ mặt đất ánh hồng rạng soi Tự tâm xúc cảnh đổi dời Muôn màu ngàn sắc mắt người choáng đi   Xác phàm đắm chấp làm chi Cất đầu tỉnh dậy tu trì hôm mai Chuyên cần sáu niệm không sai Sao cho công quả tương lai tròn đầy. Kính...

Uy Nghi Quốc Ngữ Diễm Nôm

Uy Nghi Quốc Ngữ Diễm Nôm - coppy link để xem trên A4 và click chuột phải nhấn save image (lưu thành) để tải bản PNG về máy Tải về

Mộc Bản - Cảnh Sách Ngày Trai

I. Buổi Sáng 1. Mộc bản: Khi đọc mà gặp dấu "o" thì nên nghỉ lấy hơi.             Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần ) Dương cốc minh tương khải Man man hắc địa khai Xúc tâm trần cạnh khởi Huyễn mục sắc tranh bài Xú xác hưu tham bão Mai đầu tảo nguyện đài Ân cần chuyên lục niệm Thứ đắc khế phương lai Nam mô Thường Tinh Tiến...

Nghi Thức Lâm Thụy

NGHI THỨC LÂM THUỴ (hằng ngày)                                       Nhật sắc một thời lâm dạ sắc                                    Hồn cù nhiễu nhiễu hựu trùng tăng                         ...

Văn Chúc Thánh

I.              VĂN CHÚC ĐỨC VI ĐÀ THIÊN TƯỚNG Thần công phả trắc, mật hạnh nan tư. Thị dũng kiện ư thiên luân, tồi tà phụ chính. Thụ di chúc ư Đại Giác hộ pháp an tăng. Ngưỡng khải Thiên từ, phủ thùy minh chứng. Tư nãi Nam Thiệm Bộ Châu. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quốc, Thanh Hóa Tỉnh, Thanh Hóa Thành Phố, Tràng...

Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Cứu trợ Nhân Dân Bị Thiệt Hại Do Đợt Mưa Lũ Kéo Dài

Cảm thông chỉa sẻ những mất mát của người dân vùng lũ. Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni, tín đồ Phật tử, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hãy khởi từ bi tâm, giang rộng vòng tay tiếp sức với chúng tôi ủng hộ tịnh tài, tịnh...

Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
TIÊU ĐIỂM

Chùa Thanh Hà: Trao quà cứu trợ cho bà con vùng lũ tại huyện Thường Xuân

Ngày 17/10/2017 tức ngày 27/8/Đinh Dậu, Chùa Thanh Hà Tp...

Chùa Thanh Hà: Tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Đức Anh - Ngọc Anh

Sáng ngày 13/10/2017 (tức 24/8/Đinh Dậu) tại chùa Thanh Hà,...

Chùa Thanh Hà tổ chức khóa tu dành cho tuổi trẻ tháng 10

Ngày 15/10/2017 tức ngày 26/8/Đinh Dậu chùa Thanh Hà số...

Trao quà cứu trợ cơn bão số 10 tại xã Thạch Vinh - Thạch Thành

Ngày 05/10/2017 tức ngày 16/8/Đinh Dậu, Ban Từ thiện -...

Thông bạch :Tổ chức chuyến thăm quan hành hương Nhật Bản

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2017 của chùa...

Các Chùa đồng loạt tổ chức Trung thu năm 2017

Hàng năm cứ đến Rằm tháng tám âm lịch là...

Chùa Ông Sư tổ chức Vui đón Trung Thu 2017

Chiều ngày 04/10/2017 tức 15/08/Đinh Dậu, tại chùa Ông Sư...

Chùa Ông - Quan Hóa tổ chức Trung Thu năm 2017

Ngày 14/08/Đinh Dậu (03/10/2017), chùa Ông (Thiên Sơn Tự) –...

Chùa Đót Tiên kỷ niệm 12 năm thành lập CLB TTNPT và Vui Đêm Trung Thu

Tết cổ truyền Trung Thu dành riêng cho các cháu...
MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Ca dao, thơ, kinh Phật cho mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu

Nuôi con chẳng quản chi thân. Bên ướt mẹ nằm,...

Dẫn chương trình Vu lan - Báo Hiếu

Công ơn cha mẹ cao như trời sâu như bể,...

Khánh Hòa: Tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Chí Tín

Hoá duyên đã mãn, Hoà thượng đã trở về thế...

Chương trình MC lễ Mừng Thọ

Bài mẫu dành cho người dẫn chương trình (MC) lễ...

Cảnh giác tranh Vu Lan giả: Phía sau bức tranh Maria chít khăn mỏ quạ bồng chúa

Theo họ những người theo đạo Phật cũng quy ngưỡng...